Архиепископ Феофилакт Побегайловкэ къуажэм и члисэ ухуэныгъэм еплъащ

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 8-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Побегайловкэ къуажэм и Михайловкэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексийрэ къардэн Копач Пётррэ я пашэу. Щоджэн нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтащ къэзакъхэр, къуажэм дэсхэр, гъунэгъу къалэхэмрэ станицэхэмрэ щыпсэухэр.

ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэм Тхьэм и Вознесения махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ИужькIэ архиепископ Феофилакт еплъащ къуажэ члисэ ухуэныгъэм. Къуажэм и чристэн зэгухьэныгъэр иджыпсту пIалъэкIэ къызэрагъэпэща члисэм Тхьэ щолъэIу.

Просмотров: 662

Поделиться

VK:39834