Благочиннэм бгы лъагэ заставэм литургие щригъэкIуэкIащ

Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ фIэщхъуныгъэ зиIэ джыназ Невский Александр и цIэр зезыхьэ члисэ «Загедан» бгы лъагэ заставэ Къэрэшей-Шэрджэсым и гъунапкъэгупым деж.

ТхьэлъэIум гупымрэ гъунапкъэхъумэхэм я унагъуэм щыщхэмрэ къыдэкIуэу хэтащ Урысей ФСБ-м Голицын щиIэ гъунапкъэхъумэ институтым и курсантхэр, республикэм и заставэхэм практикэ щыIэхэр.

А махуэ дыдэм благочиннэм тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ лэжьыгъэм и пэ къихуэу икIи псы гъэнэхуа лъигъэIэсащ сабийхэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Дамхурц» лагерым, КъШР-м и Лабэ аузым щыIэм.

Просмотров: 2534

Поделиться

VK:39834