Щоджэным зауэлIхэм захуигъэзащ я гъэмахуэ еджэгъуэр къехъулIэну

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 3-м Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, дзэ часть 20096-м и унафэщI, полковник Нахов Сергей иригъэблагъэри, зауэлIхэм я гъэмахуэ гъэ еджэгъуэр зэрырагъэжьам и гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ. ПэкIу нэужьым зауэлIхэм гупым и дамыгъэхэр иратащ. Щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ щоджэн нэхъыжь Кравченкэ Андрейрэ дзэ частым и тхьэлъэIу пэшым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм папщIэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ.

Просмотров: 537

Поделиться

VK:39834