Прохладнэм ягу къыщагъэкIыжащ дунейм ехыжа щоджэныр

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 4-м Налшык члисэ округым и щоджэнхэр щызэхуэсащ Прохладнэ къалэм и Покров члисэм, щоджэн нэхъыжь Кулевич Александрэ ягу къагъэкIыжын папщIэ. Щоджэнхэм, благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин я пашэу, тхьэлъэIу литургие ирагъэкIуэкIащ, иужькIэ щоджэн Кулевич Георгий и адэ Александр и кхъащхьэм деж тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ члисэм и тыхь щIапIэм деж. ТхьэлъэIум хэтащ благъэхэр, екIуэлIапIэм кIуэхэр, унафэщIыр зыцIыхуу, фIыуэ зылъагъуу щытахэр.

 

***

Щоджэн нэхъыжь Кулевич Александр КъБР-м и Екатериноград, Солдат станицэхэм я унафэщIу щытащ. Солдат станицэм и Михайловскэ члисэм Александр илъэс 29-кIэ къулыкъу щищIащ, сымаджэ хъун и пэ къихуэу. Ар хьэлъэу зыкъомрэ сымэджа нэужь, 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 6-м дунейм ехыжащ.

Просмотров: 1960

Поделиться

VK:39834