Щоджэныр интернатым щыпсэухэм Вознесения махуэшхуэм яхутепсэлъыхьащ

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 3-м щоджэн Гурин Александр Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэм нэхъыжьхэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ папщIэ щыIэ республикэ интернатым кIуащ. Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирикыр интернатым щыпсэухэм яхутепсэлъыхьащ Вознесения махуэшхуэм, гуэныхьхэр яригъэIуэтэжащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэр хигъэгъуэзащ. Щэхухэм цIыху 25-м зыхагъэгъуэзащ, ныкъуэдыкуъэхэри ящыщу.

Просмотров: 2165

Поделиться

VK:39834