Архиепископ Феофилакт пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр Новопавловск щригъэкIуэкIащ

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 3-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ Новопавловск къалэм Тхьэм и Анэм и Владимирскэ тхьэнапэм и члисэм. ТхьэлъэIу литургиер щоджэн нэхъыщхьэм драгъэкIуэкIащ: Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Новопавловскэ члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Цапко Владиславрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Щихънагъ нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ къалэдэсхэм, гъунэгъу станицэхэм щыщу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъIэуну кIуахэм.

Литургие нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм щоджэнхэм я гъусэу члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бобылев Игорь дунейм зэрехыжам папщIэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. ИужькIэ щихънагъ нэхъыщхьэм зэгъусэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Архиепископ Феофилакт Жорыр яритащ ба хуащIын папщIэ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ.

Просмотров: 1585

Поделиться

VK:39834