Богословскэ-катехизатор курсхэм кIуэхэм илъэс етIуанэр къаухащ

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 2-м етIуанэ курсыр къаухащ Епархием и богословскэ-катехизатор курс Псыхуабэ дэтыр. А махуэм литургикэмкIэ экзамен ятащ. Курсым екIуалIэхэм я щIэныгъэр къапщытащ курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олегрэ егъэджакIуэхэу Самохин Михаилрэ Проскурин Вадимрэ. Экзаменхэм цIыху 26-рэ хагъэхьащ. Нэхъыбэм чристэн тхьэлъэIумкIэ щIэныгъэфI зэрабгъэдэлъыр къагъэлъэгъуащ.

Просмотров: 869

Поделиться

VK:39834