Прохладнэм еджакIуэхэм пасэрей «Хронограф» щалъэгъуащ

Славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэм курыт еджапIэ №2-м, №5-м я еджакIуэхэр щыIащ Прохладнэ къалэм и лъахэхутэ музейм. Щихъхэу Кириллрэ Мефодийрэ тепсэлъыхьащ Никольскэ члисэм и щоджэн Еремеев Андрей, тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэ Истоминэ Людмилэ. ЕджакIуэхэм зэгъусэу ящIащ щихъ зэкъуэшхэм я теплъэхэр, «Хронограф» тхылъыр зэпаплъыхьащ, илъэс 300-м щIигъу зи ныбжьыр. ЗэIущIэр зэхуащIыжащ Диденкэ унагъуэм ягъэува инджылым теухуа театр теплъэгъуэр ягъэлъагъуэри.

Просмотров: 1903

Поделиться

VK:39834