Налшык зэIущIэмрэ концертымрэ махуэшхуэм щытраухуащ

2019 гъэм накъыгъэм и 24-м Налшык и члисэхэм тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIащ щихъхэу Кириллрэ Мефодийрэ я акафист уэрэдхэр жаIэу. ЕджакIуэхэр Тхьэ елъэIуащ славян узэщIакIуэхэм экзаменхэм и пэ къихуэу. ТхьэлъэIу нэужьым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм курыт еджапIэ №11-м и еджакIуэхэр щоджэн Осипов Константин щыIущIащ. А махуэ дыдэм КъБР-м и Лъэпкъ библиотекэм зэIущIэ щекIуэкIащ. Махуэм и Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ хъуащ Налшык и щэнхабзэ зыгъэпсэхупIэ паркым и утым щрагъэкIуэкIа махуэшхуэ концертыр. Налшык члисэ округым и благочиннэм къалэдэсхэм захуигъэзащ хъуэхъукIэ икIи нэхъыжьхэм я щэнхабзэ щIэинхэр яхъумэну.

Просмотров: 740

Поделиться

VK:39834