Славян тхыбзэм и махуэм Черкесск зэгъусэ тьэлъэIу щекIуэкIащ

2019 гъэм накъыгъэм и 24-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс благочинием щоджэнхэм апостол пэлъытэ щихъхэу Кириллрэ Мефодийрэ я акафистыр зыщIыгъу зэгъусэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. ИужькIэ Черкесск зэгъусэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щыщIэдзауэ апостол пэлъытэ узэщIакIуэхэм я фэеплъ КъШР-м и ЩIэныгъэ библиотекэм и блынхэм деж. Махуэшхуэм ирихьэлIэу фэеплъым деж щызэхуэсащ республикэм и Правительствэм и лIыкIуэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, студентхэр, къалэдэс акъылыфIэхэр. Округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр Черкесск щыпсэухэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ апостол пэлъытэхэу Кириллрэ Мефодийрэ алыфбейр зэрызэхалъхьам теухуа узэщIыныгъэкIэ. ПэкIум хэтхэм къыхагъэщащ урысыбзэмрэ урыс щэнхабзэмрэ Кавказым ис лъэпкъхэр зэрызэкъуигъэувэр.

Просмотров: 1341

Поделиться

VK:39834