Щоджэныр гъущIгъуэгу лэжьакIуэ хъунухэм яIущIащ

2019 гъэм накъыгъэм и 24-м гъущIгъуэгу транспорт колледжым и студентхэм яIущIащ Минводы къалэм и Благовещенскэ члисэм и щоджэн Шныров Александр. Хэт Тхьэр? Сыт гъащIэм и мыхьэнэр? Сыт цIыхухэм цIыху псоми я зэхуэдэ хьэл-щэн мардэхэр щIагъэзащIэр? Абыхэми нэгъуэщI упщIэхэми жэуап иритащ щоджэным.

Просмотров: 790

Поделиться

VK:39834