УнафэщIым еджакIуэхэм IутIыж саугъэтхэр яритащ

2019 гъэм накъыгъэм и 22-м ЕссэнтIыгу къалэм и школ №4-м и администрацэм иригъэблэгъащ Троицкэ члисэм и унафэщI щоджэн Букарев Андрей еджакIуэхэм я деж, чристэн щэнхабзэм и лъабжьэр зыджэхэр. ХьэщIэм Iуэхур триухуащ Христос и IутIыжым. Щоджэныр къытеувыIащ IутIыжыр зэрагъэлъапIэ хабзэхэм, Христос ЛIахэм КъащIыхэтэджыкIыжам и мыхьэнэм. УнафэщIыр еджакIуэхэм ехъуэхъуащ фIэщхъуныгъэ яIэну, IутIыж гуфIэгъуэ щытыкIэ яIэну. Щоджэным еджакIуэхэм яхуигуэшащ IутIыж саугъэтхэр.

Просмотров: 1001

Поделиться

VK:39834