Сабий-ныбжьыщIэ зэгъусэ тхьэлъэIум фыкъыдогъэблагъэ!

2019 гъэм накъыгъэм и 26-м, тхьэмахуэ махуэм Псыхуабэ и Второафонскэ къулъшырыфым щекIуэкIынущ сабий-ныбжьыщIэ зэгъусэ тхьэлъэIу, славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ теухуауэ. Сыхьэт 11.00-м зэхуэсынущ къулъшырыфым хуэкIуэ гъуэгум и ут машинэ щапIэм адэкIэ. Зэгъусэ тхьэлъэIум сыхьэт 11-рэ дакъикъэ 30-м щIидзэнущ. Кавказым и Минводы и чристэн щIалэгъуалэр фыдогъэблагъэ!

Просмотров: 929

Поделиться

VK:39834