Щоджэнхэр атаманым и гъусэу тепсэлъыхьащ епархием и зэгъусэ тхьэлъэIум

2019 гъэм накъыгъэм и 19-м Прохладнэ къалэм, КъБР-м щекIуэкIащ Тэрч-Малкэ къэзакъ округым и ТКВ-м и зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Прохладнэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрейрэ Налшык члисэ округым и благочиннэм къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Арманов Николай. ЗэIущIэм и упщIэ нэхъыщхьэр – къэзакъхэр епархием и зэгъусэ тхьэлъэIум зэрыхэтынырщ. 2019 гъэм зэгъусэ тхьэлъэIур Тхьэм и Анэм и Мэздэгу тхьэнапэр щIыгъуу Прохладнэм щэбэтым, накъыгъэм и 25-м щекIуэкIынущ. ТхьэлъэIу зекIуэр Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIынущ. Къалэ махуэшхуэр Прохладнэм и Никольскэ члисэм пщэдджыжьым сыхьэти 9-м щрагъэжьэнущ архиерей тхьэлъэIу литургиекIэ.

Просмотров: 2067

Поделиться

VK:39834