Тхьэмахуэ школым и гъэ еджэгъуэр члисэ музейм щызэхуащIыжащ

2019 гъэм накъыгъэм и 19-м ЕссэнтIыгу къалэм и Никольскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм гъэ еджэгъуэр зэхуащIыжащ. НыбжьыщIэхэмрэ адэ-анэхэмрэ щыIащ ЕссэнтIыгу къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм. Сабийхэр еплъащ хьэпшыпхэм икIи ХХ лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэм зэхакъутауэ щыта япэ члисэм и сурэтхэм щIыгъуу. НыбжьыщIэхэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ Никольскэ члисэм и купол нэхъыщхьэм и жорыр, Пантелеимоновскэ члисэм ягъэIэпхъуэу мывэ куэбжэм щагъэувар. Музейм защригъэплъыхьащ Журавлёвэ Анастасие. Члисэм и унафэщI щоджэн Журавлёв Михаил хьэщIэхэм ехъуэхъуащ гъэ еджэгъуэр и кIэм зэрынэблэгъамкIэ икIи иджыри къэкIуэну иригъэблэгъащ. ЗыплъыхьакIуэр шей ефэу иухащ. ЕджакIуэхэр Урысейм теухуа мультфильм еплъащ.

Просмотров: 1453

Поделиться

VK:39834