ЕссэнтIыгу къыщызэIуахащ Понта алыджхэм я гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ

2019 гъэм накъыгъэм и 18-м Понта алыджхэм я гузэвэгъуэр къызэрыхъурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу фэеплъ къызэIуахащ. Ар ЕссэнтIыгу и Петропавловскэ члисэ комплексым и Iэгъуэблагъэм щаухуащ. Фэеплъыр къызэIухыныр и жэрдэмщ «Перикл» алыдж зэгухьэныгъэм хэтхэу Калайчев Иван, Зубалов Владимир, Куцурадис Фалес сымэ, Урысейм и алыдж ФНК-р я дэIэпыкъуэгъуу. Абы арэзы техъуащ Псыхуабэ, Черкесск епархием и архиепископ Феофилакт. ПсапащIэхэу Алексов Павелрэ Музенитов Павелрэ Iуэхум мылъку хухахащ.

Фэеплъыр къызэIухыным зэкъуигъэуващ Урысейм, Алыджым щыщ алыджхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. ЕссэнтIыгу члисэ округым и щоджэнхэм фэеплъ пэкIум иужькIэ алыдж гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм папщIэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIур игъэзэщIащ благочиннэ щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий.

Просмотров: 1298

Поделиться

VK:39834