Понта алыджхэм я фэеплъ махуэм Спартэ къуажэм зэгъусэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ

2019 гъэм накъыгъэм и 19-м Спартэ къуажэм щыпсэухэм, КъШР-м зэгъусэ тхьэлъэIукIэ ягу къыщагъэкIыжащ Понта алыджхэм я фэеплъ махуэр. Къуажэм и Троицкэ члисэм и унафэщI щоджэн Иманов Алексий жорым деж тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ ХХ лIэщIыгъуэм и пэхэм къэхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм папщIэ.

Просмотров: 543

Поделиться

VK:39834