Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм ирихьэлIэу Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам фрагъэблагъэ!

Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр пщэдей Псыхуабэ щагъэлъэпIэнущ. Хъыбарым афишэм зыщыхэвгъэгъуазэу фыкъекIуалIэ хъунущ!

Просмотров: 840

Поделиться

VK:39834