«Вербочка» гупым и гъэсэнхэм IутIыж концерт ятащ

2019 гъэм накъыгъэм и 15-м Зеленчукскэ станицэм и «Колобок» сабий садым и «Вербочка» гупым и гъэсэнхэм IутIыж концерт ятащ. Илъэс зыбжанэ хъуауэ садым и методист Даниловэ Ольгэ гупым яхутопсэлъыхь чристэн щэнхабзэм и лъабжьэхэм. Сабийхэр адэ-анэхэм яфIэфIу йоджэ. Хъуромэмрэ IутIыжымрэ ирихьэлIэу ныбжьыщIэхэм концертхэр ят. Христос и IутIыжымкIэ зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэм ехъуэхъуащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Тирон Феодор и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Касмицкий Алексий, ГъуазджэхэмкIэ «Лира» сабий школым и гъэсэнхэр.

Просмотров: 382

Поделиться

VK:39834