Щоджэным и унагъуэр «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм дэгуэшащ

2019 гъэм накъыгъэм и 11-м епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым щызэхуэсащ унагъуэ клубыр. КъызэгъэпэщакIуэхэм ар траухуащ махуэшхуэм.

Клубым и хьэщIащ Побегайловкэ къуажэм и Михаловскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Горбачев Михаил. Щоджэным и унагъуэм сабитху щапI. Михаил адэ-анэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ, гъэсэныгъэм теухуауэ икIи гитарэкIэ игъэзэщIащ бард уэрэдхэр, Ольгэ егъэджэныгъэ Iуэхугъуэхэм тепсэлъыхьащ.

Провизор Хенкинэ Любовь къытеувыIащ сабийхэм я узыншагъэм сэкъат щиIэкIэ ирахьэлIэ хъуну хущхъуэгъуэхэм.

Клубым хэтхэм Трофимов Сергей и уэрэдыр жаIащ, мэкъуауэгъуэм щIыуэпсым щыкIуэкIэ жаIэну. Махуэшхуэм ирихьэлIэу анэхэм саугъэт иратащ «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм къыбгъэдэкIыу, мастер-классхэм хэлэжьыхьа сабийхэри щIыгъуу.

Просмотров: 1168

Поделиться

VK:39834