Черкесск къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и члисэхэм зыщаплъыхьащ

2019 гъэм накъыгъэм и 10-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэр щыIащ КъБР-м и щIыналъэ лъапIэхэмрэ щIыпIэ дахэхэмрэ. Абыхэм я гъусащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр.

ЯпэщIыкIэ фIэщхъуныгъэ зиIэхэр щыIащ Совхознэ къуажэм и Свято-Троицкэ Серафимовскэ цIыхубз къулъшырыфым. ХьэщIэхэм къулъшырыфым хутепсэлъыхьащ монахиня Тамарэ.

ИужькIэ щIыналъэ лъапIэм икIыу Тхьэ елъэIуну кIуахэр Налшык кIуащ. Къалэм и члисэхэм зыщрагъэплъыхьащ щоджэнхэу Тамбиев Романрэ Осипов Константинрэ. ХьэщIэхэм щIэщыгъуэ ящыхъуащ апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и музейр.

КъБР-м и къалащхьэм икIри Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам къикIахэр Александровскэ станицэм кIуащ. УнафэщI щоджэн нэхъыжь Дмитриенкэ Сергей щIыналъэ лъапIэм икIыу Тхьэ елъэIуну кIуахэр игъэхьэщIащ икIи абыхэм яхутепсэлъыхьащ станицэм и Алескандро-Невскэ члисэм, «Отрада» сабий екIуэлIапIэм.

Черкесск щыщ фIэщхъуныгъэ зиIэхэр Май къалэм и Михайловскэ члисэм Тхьэ щелъэIуащ. Экскурсиер иригъэкIуэкIащ унафэщI щоджэн нэхъыжь Волошин Димитрий, Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэми зыщаплъыхьащ. Ахэр иригъэблэгъащ Черкесск и щоджэн Еремеев Андрей.

КъБР-м и щIыналъэ дахэхэм зыщрагъэплъыхьащ иужькIэ. Черкесск къикIа хьэщIэхэм Шэджэм псыкъелъэхэр ирагъэлъэгъуащ.

ЩIыналъэ лъапIэм икIыу Тхьэ елъэIуну кIуахэм щоджэнхэм фIыщIэ хуащIащ.

Просмотров: 1172

Поделиться

VK:39834