Члисэм сурэт щIыным щыхуагъасэ

2019 гъэм накъыгъэм и 11-м Боргустанскэ станицэм щыщ ныбжьыщIэхэр Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм щрагъэжьащ сурэт щIыным щыхуагъэсэн. Дерсхэр махуэ къэс ирегъэкIуэкI сурэтыщI Адонинэ Любовь. Члисэу щыта ухуэныгъэм ныбжьыщIэхэм я деж къокIуэ унафэщI щоджэн Чеканов Борис, фIэщхъуныгъэм, гъащIэм, Члисэм теухуа я упщIэхэм жэуап иритын папщIэ.

Просмотров: 1289

Поделиться

VK:39834