Щоджэныр тепсэлъыхьащ сабий-ныкъуэдыкъуэхэм я узыншагъэр зэрырагъэфIакIуэ бгъэдыхьэкIэм

2019 гъэм накъыгъэм и 8-м Кисловодск къалэм и «Пикет» санаторэм щекIуэкIащ социальнэ унэтIыныгъэм и лэжьакIуэхэм я профсоюзым и семинар. Абы щызэхуэсащ щIыналъэ Думэм, Кисловодск и коррекцэ курыт школхэм, цIыхухэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр хуэзыщIэ Центрым я лIыкIуэхэр, сабий-ныкъуэдыкъуэхэм я адэ-анэхэр.

Семинарым щытепсэлъыхьащ сабий-ныкъуэдыкъуэ зиIэ унагъуэхэм хуащIэ къэрал дэIэпыкъуныгъэхэм. Апхуэдэ унагъуэхэм я Iуэху зэIумыбзхэм хуаIэ бгъэдыхьэкIэхэм къытеувыIащ езыхэм я щапхъэхэр къахьурэ. Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн нэхъыжь Попов Евгений Кисловодск и хьэуар сабий сымаджэхэм зэрезэгъым къытеувыIащ, езым и щапхъэ къихьри. Щоджэным ягу къигъэкIыжащ сабий ныкъуэдыкъуэхэм «ДыгъафIэ къалэ» епархие центрыр зэрыдэIэпыкъур.

Просмотров: 794

Поделиться

VK:39834