Благочиннэр фэеплъ пэкIум къыщыпсэлъащ

2019 гъэм накъыгъэм и 9-м Зеленчукскэ станицэм, КъШР-м щызэхэтащ Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 74-рэ зэрырикъум теухуа фэеплъ пэкIу. Станицэм и утым районым и армеец ныбжьыщIэхэр ирикIуащ, «Уахътыншэ полкым» хэтхэр щIыгъуу. Зэхыхьэр щиухым фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ. ПэкIум къыщыпсэлъащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.

Просмотров: 1330

Поделиться

VK:39834