Кисловодск Тхьэ щелъэIуащ хэкIуэда зауэлI минищым папщIэ

2019 гъэм накъыгъэм и 8-м Кисловодск къалэм и «Солдатам Родины» фэеплъым чристэн зауэлIхэм я псэр зэгъэн папщIэ Тхьэ щелъэIуащ. ТхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн къалэм и члисэхэм я щоджэнхэм я гъусэу. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жаIащ Свято-Никольскэ чристэн гимназием и еджакIуэхэм я хорым хэтхэм. Уэшх къызэрешхми емылъытауэ, зауэлIхэм папщIэ Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ къалэ администрацэм, къэзакъхэм я лIыкIуэхэр, гимназием и гъэсэнхэр, къалэм щыпсэухэр.

ТхьэлъэIу нэужьым къалэдэсхэм захуигъэзащ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Благочиннэм зэхуэсахэр къыхуриджащ Хэкум зи псэ щIэзыта лIыхъужьхэм я цIэхэр зыщамыгъэгъупщэну, я фэеплъым пщIэ хуащIыну. ИужькIэ щоджэнхэм удз гъэгъахэр тралъхьащ фэеплъым. Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и екIуэлIапIэм кIуэхэм тхьэлъэIум кърихьэлIахэр шхыныгъуэхэмкIэ ягъэхьэщIащ.

Кисловодск и къалэкхъэм щыщIалъхьэжа зауэлI минищым я псэр зэгъэным хуэщIа тхьэлъэIур ирагъэкIуэкIащ къалэм щэнхабзэмкIэ и унафэщI Сквиренкэ Иннэ и жэрдэмкIэ.

Просмотров: 704

Поделиться

VK:39834