Архиепископ Феофилакт: «Зауэм и бынхэм ар зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым икIи мамырыгъэм, Хэкум и зыужьыныгъэм дытелэжьэн хуейщ»

2019 гъэм накъыгъэм и 8-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт хэтащ Урысей МВД-м и управленэ нэхъыщхьэу КИФЩI-м щыIэм.

Щоджэн нэхъыщхьэр ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм щыIа пэкIум къыщыпсэлъащ икIи Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъым удз гъэгъахэр трилъхьащ.

Зэхыхьэм хэтхэм яхуэгъэза псалъэм Щихънагъым къыщыхигъэщащ: «Зауэм и бынхэм ар зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым икIи мамырыгъэм, Хэкум и зыужьыыныгъэм хуэдгъэлэжьэн хуейщ». Пастыр нэхъыщхьэм ветеранхэм фIыщIэ яхуищIащ, фэеплъ пэкIум кърихьэлIахэм икIи хэкIуэдахэр зэи зыщамыгъэгъупщэну жаIащ.

Архиепископ Феофилакт ветеранхэм гуапэу епсэлъащ. А махуэ дыдэм округым и управленэм и Жылагъуэ советым хэтхэм я гъусэу Пастыр нэхъыщхьэр ехъуэхъуащ унафэщI, полицэм и генерал-лейтенант Бачурин Сергей илъэс 50 зэрырикъумкIэ икIи Патриаршэ грамотэ иритащ.

Патриарх Кирилл архиепископ Феофилакт и унафэкIэ, Бачурин Сергей члисэ дамыгъэ лъапIэ хуигъэфэщащ, къэрал-дин зэхущытыкIэхэр Кавказ Ищхъэрэм щыгъэбыдэным хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIам папщIэ.

Просмотров: 733

Поделиться

VK:39834