Кисловодск и япэ къэзакъ спартакиадэр чристэн гимназием щрагъэкIуэкIащ

2019 гъэм накъыгъэм и 5-м еджакIуэхэм я япэ къэзакъ спартакиадэр Кисловодск къалэм щрагъэкIуэкIащ. Ар траухуауэ щытащ ТекIуэныгъэ Иныр

къызэрахьрэ илъэс 74-рэ зэрырикъум. Спорт махуэшхуэр къыхилъхьащ Кисловодск къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Семенов Александр.

Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн зэхыхьэм хэтхэм фIэхъус ярихащ икIи къыхуриджащ зэхьэзэхуэр Урысей щIыналъэм и хъумакIуэхэм я фэеплъым траухуэну. Благочиннэм щIалэгъуалэр къыхуриджащ лъагъуныгъэ, гуапагъэ, мамырыгъэ я Iэпэгъуу псэуну. ЕгъэджэныгъэмкIэ къалэ управленэм и унафэщI Бутин Юрий ныбжьыщIэхэм захуигъэзащ Хэкум хуэпэжыну, и фIэщхъуныгъэм, и хабзэхэм емыпцIыжыну. Абы жиIащ зэпеуэр зэныбжьэгъугъэр, мамыр зэпэщIэтыныгъэм тету ирагъэкIуэкIыну зэрыщыгугъыр.

Спорт махуэшхуэм щызэхуэсащ Железноводск, Невинномысск, Кисловодск щыщ гупибл. Кисловодск и лIыкуIэ хъуащ чристэн гимназием и гъэсэнхэр. ныбжьыщIэхэм Iэщэхэр зэпкърахащ, зэпкъралъхьащ, шашкэкIэ зэпеуащ, мафIэдз коробкэхэр къраудыхащ. Япэ увыпIэр къихьащ Железноводск къалэм и Ипщэ-Урысей къэзакъ лицейм щыщ гупым. ЕтIуанэ хъуащ Невинномысск къикIа хьэщIэхэр. Ещанэр хуагъэфэщащ Чристэн гимназием и къэзакъ ныбжьыщIэхэм. ТекIуахэм дамыгъэхэр яритыжащ Ставрополь къэзакъ округым и атаман Пальчиков Сергей. Абыхэм медалхэр, дипломхэр, фэеплъ саугъэтхэр иратащ. Благочиннэм дэтхэнэ зы гупми иритащ «Закон Божий» тхылъыр. Зэхьэзэхуэм хэта псоми телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и теплъэр тыгъэ хуищIащ. Спорт зэхьэзэхуэр концерткIэ зэхуащIыжащ. Ар ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм траухуащ.

Просмотров: 1101

Поделиться

VK:39834