Архиепископ Феофилакт члисэжьым гуфIэгъуэ зэхыхьэр щригъэкIуэкIащ

2019 гъэм накъыгъэм и 6-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа, щихъ Георгий и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ Хетагуров Коста и къуажэм Шоан бгыщхьэм тет Георгиевскэ члисэм. ТхьэлъэIу литургием хыхьэу Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Къэрэшей-Шэрджэсым и члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Нартов Александр, къардэн Копач Пётр сымэ. Махуэшхуэм щызэхуэсащ республикэм щыщу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр, Кавказ Ищхъэрэм и нэгъуэщI щIыналъэхэм щыщхэр. Пастыр нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Шереметьевэ къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм папщIэ. ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм епсэлъащ.

Просмотров: 1357

Поделиться

VK:39834