Кисловодск и члисэхэм я щоджэнхэр утыкум Тхьэ щелъэIуащ

2019 гъэм накъыгъэм и 4-м Кисловодск и члисэхэм я щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн я пашэу IутIыж тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ апостол пэлъытэ, Куржым и узэщIакIуэ Нинэ и цIэр зезыхьэ члисэм и ухуэныгъэм. Махуэр зэрымыуэфIми емылъытауэ, Батарейнэ бгым щызэхуэсащ ктитор Лобжанидзе Павел, члисэм и ухуакIуэхэр, къалэ-зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. Благочиннэм тхьэлъэIум хэтхэм тхьэлъэIу, зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым захуигъэзащ. Щоджэныр ухуакIуэхэм ехъуэхъуащ къару, шыIэныгъэ яIэну ухуэныгъэм щыпэрыткIэ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм IутIыж нэхумкIэ ехъуэхъуащ. Кисловодскдэсхэм ехъуэхъуащ Кисловодск благочинием и щоджэн, Крестовоздвиженскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген. ТхьэлъэIу нэужьым фIэщхъуныгъэ зиIэхэр махуэшхуэ Iэнэм ирагъэблэгъащ. Члисэ ухуэныгъэм и япэ мывэр 2016 гъэм щэкIуэгъуэм и 19-м ягъэтIылъащ. Члисэр псапащIэхэм я мылъкукIэ яухуэ.

Просмотров: 1649

Поделиться

VK:39834