Щоджэнхэр фэеплъ пэкIухэм къыщыпсэлъащ

2019 гъэм накъыгъэм и 3-м Къэрэшей-Шэрджэсым щагъэлъэпIащ къэрэшей лъэпкъыр къыщыщIэрэщIэжа махуэр. Карачаевск къалэмрэ Зеленчукскэ станицэмрэ щыIащ икIи къэрэшейхэм я хэкIум къызэрагъэзэжрэ илъэс 62-рэ зэрырикъум теухуа пэкIухэм къыщыпсэлъащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ Петропавловскэ станицэм и члисэм и щоджэн Гурин Алексийрэ.

Просмотров: 1014

Поделиться

VK:39834