Архиепископ Феофилакт епархием и унэм и члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щагъэлъэпIащ

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 30-м, Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэм и махуэр щагъэлъапIэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и унэм.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ и члисэхэм я унафэщIхэм Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис я пашэу, Псыхуабэ епархием и пресс-секретарь щоджэн нэхъыжь Самохин Михаил, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий, къардэн Копач Пётр сымэ.

Литургие, зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм IутIыж саугъэтхэр яритащ.

А махуэм и пщыхьэщхьэм архиепископ Феофилакт Иверскэ члисэм IутIыж тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и щоджэнхэм я гъусэу. ИужькIэ пастыр нэхъыщхьэм щоджэнхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм щыщхэмрэ иригъэблэгъащ.

Просмотров: 872

Поделиться

VK:39834