Змейкэ бгым Тхьэ фыщелъэIуну фыдогъэблагъэ

Минводы къалэм и чристэн щIалэгъуалэмрэ щоджэнхэмрэ фрагъэблагъэ Змейкэ бгым 2019 гъэм накъыгъэм и 1-м Тхьэ фыщелъэIуну. 2012 гъэм щыщIэдзауэ гъэ къэс щоджэнхэмрэ фIэщхъуныгъэ зиIэхэмрэ тхьэлъэIу литургиерэ дунейм ехыжахэм я тхьэлъэIурэ бгыщхьэм тет жорым деж щрагъэкIуэкI, Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Къулыкъу нэужьым щIалэгъуалэр шей ефэну зэхуос икIи бгыщхьэм пхъэнкIийхэр щызэлъыIуах.

Змейкэ бгым зэгъусэу Тхьэ дыщелъэIуну фыдогъэблагъэ! Сыхьэти 6-рэ дакъикъэ 30-м дыщызэхуос «5 километр» къэувыIэпIэм деж светофорым деж.

Минераловодскэ члисэ округым и щIалэгъуалэр.

Iуэхум фыхэтынумэ мы телефонымкIэ фыкъэпсалъэ: 8 928 363 56 74 къардэн нэхъыжь Стацюк Михаил.

Просмотров: 750

Поделиться

VK:39834