Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт IутIыжым ирихьэлIэу зэразыхуигъазэр

Мы жэщ нэхум, дигухэм фIыщIэ куэду щилъым, ди псэхэр Христос и IутIыж Нэхум хуэдэу тхьэлъэIур зыщызым, гуфIэгъуэ збгъэдэлъу зыфхузогъазэ си гъунэгъухэм: Тхьэм и нэфI зыщыхуа пастырхэ, къулъшырыфым щыIэхэ, Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым щыпсэухэ Тхьэм и IутIыжымкIэ зыфхузогъазэ:

Христос ЛIахэм къахэтэджыкIыжащ! Сыту зэман телъыджэ дыхэхуа, нэхукIэ гъэнщIауэ! Нэхущым дызэрыIущIэр дигу къэдгъэкIыжа хуэдэщ. МахуэщIэм и пщэдджыжьым гурыщIэ гъэщIэгъуэн къыдитт: макъхэр ерагъыу щызэхэпх, уи гъунэгъухэр ерагъыу щызэхэпщIыкI кIыфIыгъэм ухэтурэ дыгъэр къотэдж. Абы и нэхумкIэ псори къонэху. Абы ирихьэлIэу дэтхэнэ зыми гъэщIэгъуэн щохъу ар икIи фIыщIэ дощI – Тхьэм къигъэщIа дунейр хуиту долъагъу, зи дахагъэм куэдым дытригъэгушхуэр, ди псалъэхэр къэзыгъэщIыр: «ФIыщIэ пхузощI, ди Тхьэ, нэхугъэр дэзыгъэлъэгъуам!»

А Пэжыгъэм и Дыгъэр дощIэ, ди гъащIэр зыгъэнэхур. «Сэ дунейм сринэхущ; си ужь къиувэр кIыфIыгъэм хэтынукъым, атIэ гъащIэм и нэхур щIыгъунущ», - Тхьэм, КъегъэлакIуэ Христос къыджеIэ апхуэдэу (Ин. 8, 12). Христос и IутIыжыр – ди гъащIэм къыщыщIэкI дыгъэрщ, дигухэр зыгъэхуабэ, ди псэм и ныбжьхэр зэрытедгъэкIырщ.

Иерусалим и щихъ Исихий етх: «Нобэрей махуэшхуэр – текIуэнIыгъэм и щIыхьщ, Тхьэм и Къуэм и текIуэныгъэм. ШейтIаныр хигъэщIащ, ди лъэпкъыр мэгуфIэ Христос ЛIахэм КъазэрыхэтэджыкIыжам папщIэ» (Иерусалим и щихъ Исихий. IутIыж Нэхум и япэ псалъэ). Тщыщ псом щыщ зырызхэркъым гуфIэр, атIэ цIыху псори мэгуфIэ. Христос ЛIахэм КъазэрыхэтэджыкIыжам и фIыгъэкIэ лIэныгъэм и текIуэныгъэ къэтхьащи.

«Фэ фIыцIыху хэхащ» (1 Пет. 2, 9), - жеIэ Тхьэм апостол Пётр и псалъэкIэ, абы щIэдэIуауэ, и гъуэгум теувауэ. Нобэ щIэин хэха абы къыдитащ икIи ар мыарэзыныгъэкъым, жагъуэкъым, нэщхъеягъуэкъым. ЩIэиныр – гъащIэщIэщ, ди лэжьыгъэхэм къыщыдгъэсэбэпыну дыкъызыхуриджэр, и фIэщхъуныгъэм и щыхьэту. (см.: Иак. 2, 17).

Христос и IутIыжыр – нэху телъыджэщ, дэ езыр зыщытлъагъужу. Абы тегушхуэныгъэ пхэлъу ущызэплъыж хъунущ, ди ныкъусаныгъэхэр Тхьэм иузэхужащи: (ср. Ис. 40, 4), гуэныхьхэр зыIуэтэжахэм къахуигъэгъуащ, зэкIужахэм я деж лъагъунлъагъу щыIащ, (ср. Пс. 28, 11), гугъэ зиIэхэр игъэгуфIащ. Напэ зиIэхэм я псалъэр езыхэм захригъэхыжащ, я благъэхэм, Iыхьлыхэм ейхэри. Абы къыдита тыгъэхэм депсэлъылIэн папщIэ мы щэхум дыхэту.

IутIыжыр – Тхьэм и лъагъуныгъэ инщ. А лъагъуныгъэм сыт щыгъуи ухэусакъыу зепхьэн хуейщ. Тхьэм бэныр лIэныгъэм щытекIуэу къигъанэкIэрэ, текIуэныгъэмкIэ къытхуоупсэ икIи нэчыхь щыгъынхэр къыдет, ахэр дыхуэсакъыу тхъумэну къытщыгугъыу. Апостол Щихъым дыкъыхуреджэ: Тхьэм и нэфI

зыщыхуахэм хуэдэу, щихъхэр, фIыуэ зэрылъагъухэр псапэ щIэным, фIыгъуэм, шыIэныгъэм, акъылыфIагъэм зыщывмыгъащIэ… Псом хуэмыдэу лъагъуныгъэр Iэпэгъу фщIы, зыхуэбгъадэ хъун щымыIэр». (Кол. 3, 12-14).

Абы напэ хужь, гугъэ, фэилъхьэгъуэщIэ, ныбжьэгъугъэ нэс, лъагъуныгъэ нэху къыдет, ди гуэныхьхэр тпшыныжын папщIэ. Ди къарум къызэрихькIэ а хитон лъапIэр зэрытхъумэным дыхущIэкъунщ.

ГукIи псэкIи си гъунэгъу, сэркIэ лъапIэ къуэшхэ, шыпхъухэ! Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым щыпсэу цIыху мин бжыгъэхэм я нэм хуэдэу, сэри пщэдджыжьым Кавказым и къуршым си нэр тохуэ Iуащхьэмахуэ ибг уардэхэмкIэ гъэдэхахэм.

ТхьэлъэIу псалъэхэр хьэуам къызэрыхэнэм хуэдэу бгыхэм я лъагапIэм нэр тодие. ПсалъитIыр псом нэхъ ину мэлыд. Пщэдджыжьым и дыгъэм и нэхум, текIуэныгъэ иным и теплъэу:

ХРИСТОС ЛIАХЭМ КЪАХЭТЭДЖЫК!ЫЖАЩ!

Абы и лъагъуныгъэмкIэ мамыру, узыншагъэ диIэу, дефIакIуэу, гъунэгъухэм ди зэхуаку зэныбжьэгъугъэ дэлъу, фIыщIэ тщIыуэ дыпсэунщ:

Христос ЛIахэм КъахэтэджыкIыжащ!

ЛIахэм къахэтэджыкIыжа Христос лъагъуныгъэ хузиIэ Феофилакт,

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ. Христос и IутIыж. 2019 гъэ.

Просмотров: 986

Поделиться

VK:39834