Кавказым и Второафонскэ къулъшырыфхэм духовнэ зэпыщIэныгъэхэр зэхуаIэщ

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 19-м Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым щыIащ Свято-Михайловскэ Закубанскэ пшахъуэщIым и унафэщI игумен Герасим (Буняев). НэщI Иным и еханэ тхьэмахуэм игуменыр Тхьэ щелъэIуащ Алыдж Республикэм и Корфу хытIыгум, Салоники къалэм, Афон бгы ЛъапIэм тет Урыс Пантелеимоновскэ къулъшырыфым.

Къыщагъэзэжым Бештаурскэ къулъшырыфым сыхьэт зытIукIэ Iухьащ. ХьэщIэр Успенскэ члисэ зэхуэхьэсар зэрыдращIеям щыгуфIыкIащ, музейм зэрызрагъэубгъуам, шхапIэр къызэрагъэщIэрэщIэжам папщIэ. Абы къыхигъэщащ урыс монаххэм Афон бгы ЛъапIэм щаухуа къулъшырыфхэм я духовнэ зэпыщIэныгъэр яхъумэн, зэкIэлъыкIуэн зэрыхуейр.

Герасим Бештау нэхъапэхэми щыIащ. 2016 гъэм ар хэтащ члисэ музейр къыщызэIуахым. 2018 гъэм Бештаурскэ къулъшырыфым и щоджэнхэр кIуащ Михайловскэ Закубанскэ пшахъуэщIым.

Игумен Герасим Бештаурскэ къулъшырыфым иритащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Пантелеимон и теплъэ Афон бгы ЛъапIэм кърихар. Тхьэм и Анэм и теплъэ хьэщIэм къыздихьам деж Тхьэ щелъэIуащ Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр.

Просмотров: 1167

Поделиться

VK:39834