ЕджакIуэхэм IутIыжым яхутепсэлъыхьащ

IутIыжым, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьахэм теухуауэ мы махуэхэм Иноземцевэ къуажэм и курыт еджапIэ №4-м и етхуанэ, еханэ классхэм щеджэхэм яхутепсэлъыхьащ Иоанно-Предтеченскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Великородный Павел.

Щоджэныр Инджылым Христос ЛIахэм къазэрыхэтэджыкIыжам, чристэнхэр адрейхэм къазэрыщхьэщыкIым, нэгъуэщIхэми. Чристэн щэнхабзэ и лъабжьэхэр зыдж еджакIуэхэм упщIэ куэд ятащ икIи хьэщIэм и псалъэм теухуа я Iуэху еплъыкIэхэр утыку кърахьащ. НыбжьыщIэхэм унафэщIым фIыщIэ хуащIащ икIи иджыри ирагъэблэгъащ.

Просмотров: 1368

Поделиться

VK:39834