Архиепископ Феофилакт Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щригъэкIуэкIащ пщыхьэщхьэ литургиер

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт пщыхьэщхьэ Литургиер щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ къалэдэсхэр, зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэр. Хабзэ зэрыхъуауэ щихънагъ нэхъыщхьэр екIуэлIапIэм кIуэхэм тхьэлъэIу нэужьым епсэлъащ.

Просмотров: 1643

Поделиться

VK:39834