Архиепископ Феофилакт Тыркуменистаным щыIащ пастыр нэхъыщхьэ къулыкъур игъэзащIэу

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 9-15-хэм Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэ Тыркуменистаным щыIэхэм я Патриаршэ благочиниер пIалъэкIэ зезыгъакIуэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт благочинием и екIуэлIапIэхэм щыIащ.

Абы хыхьэу Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIухэр щригъэкIуэкIащ Ашхабад, Байрамали, Мары, Теджен, Тыркуменабад къалэхэм я члисэхэм. ТхьэлъэIухэм хыхьэу Щихънагъым екIуэлIапIэм кIуэхэм Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл къыбгъэдэкI тегушхуэныгъэ псалъэхэр ялъигъэIэсащ. Благочинием и

клирик зыбжанэм архиепископ Феофилакт Патриаршэ тхьэлъэIу-иерархие дамыгъэхэр яхуигъэфэщащ.

Iуэхум хыхьэу пастыр благочинием и щоджэнхэм я пастыр конференцэ 2019 гъэм мэлыжьыхьым и 11-м Мары къалэм щрагъэкIуэкIащ. Щоджэнхэр тепсэлъыхьащ къэблагъэ IутIыж гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм. Хабзэ хъуауэ Патриаршэ благочинием и екIуэлIапIэ псоми IутIыж нэхум ирихьэлIэу псапэу шэджэгъуашхэхэр къыщызэрагъэпэщынущ.

Архиепископ Феофилактрэ члисэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ я зэIущIэр 2019 гъэм мэлыжьыхьым и 14-м Ашхабад и Никольскэ члисэм и духовнэ-узэщIыныгъэ центрым щызэхэтащ икIи абы цIыху щэ бжыгъэхэр зэхуишэсащ. СыхьэтитIым щIигъукIэ Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм я упщIэхэм жэуап иратащ, духовнэ гъащIэмрэ тхьэлъэIу практикэмрэ ятеухуауэ.

Просмотров: 1970

Поделиться

VK:39834