Жьы хъуахэм я интернатым и гъэсэнхэр Тхьэм и Анэм елъэIуащ

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м Черкесск жьы хъуахэм я республикэ интернатым фIэщхъуныгъэ зиIэ чристэнхэм ягу къыщагъэкIыжащ Тхьэм и Анэм и Геронтиссу тхьэнапэр, нэхъыжьхэр зи нэIэм щIэтыр, Члисэм а махуэм щагъэлъэпIар.

Черкесск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр теплъэ телъыджэм щIыналъэм исхэм яхутепсэлъыхьащ, Афон бгы лъапIэм и Пантократор и къулъшырыфым щахъумэхэм, Тхьэм и Анэм и тхьэлъэIукIэ а теплъэм деж щрагъэкIуэкIа тхьэлъэIухэм. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэр щоджэным и гъусэу Тхьэм и Анэм Тхьэ елъэIуащ.

Просмотров: 2379

Поделиться

VK:39834