Щоджэныр гимназием и гъэсэнхэм яхутепсэлъыхьащ монаххэм

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ дерсым щоджэн Гурин Александр ящыхутепсэлъыхьащ щихъ Лествичник Иоанн. Сабийхэм зыхагъэгъуэзащ монах, къулъшырыф псалъэхэм я мыхьэнэм. Щоджэныр монаххэм, инок ехъулIэныгъэм къытеувыIащ. Гимназием и гъэсэнхэм зыхагъэгъуэзащ щихъ Иоанн и «Лествицэ» лэжьыгъэм.

Просмотров: 587

Поделиться

VK:39834