УнафэщIыр класс нэхъыжьхэм щIэсхэм НэщI Иным яхутепсэлъыхьащ

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 6-м Горнэ къуажэм и курыт еджапIэ №1-м блаженнэ Московская Матронэ и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Дзыбэ Иоанн класс нэхъыжьхэм щIэсхэм епсэлъащ. Щоджэнымрэ еджакIуэхэмрэ НэщI Иным тепсэлъыхьащ. УнафэщIыр тхыдэм, Махуэ плIыщI Нэхум и мыхьэнэм къытеувыIащ. ЕджакIуэхэр зэдэгуэшащ нэщIым теухуа я щIэныгъэмкIэ, упщIэ зыбжанэ ятащ. КъыкIэлъыкIуэ зэIущIэр зэхыхьэм хэтхэм накъыгъэм траухуащ.

Просмотров: 813

Поделиться

VK:39834