Котляревскэ станицэм и къэзакъхэм махуэшхуэм ирихьэлIэу тхьэрыIуэ ящIащ

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 7-м Котляревскэ станицэм и къэзакъхэм Поков члисэм тхьэрыIуэ щащIащ. Махуэшхуэм ирихьэлIэу ар къызэрагъэпэщащ. Ирагъэблэгъа хьэщIэхэм ящыщт Тэрч-Малкэ къэзакъ округым и атаман Любуня Николайрэ Май районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Скляров Дмитрийрэ.

Литургие, тхьэлъэIу нэужьым цIыхуиплIым тхьэрыIуэ ящIащ Члисэм, Хэкум, къэзакъыгъэм зэрыхуэпэжымкIэ, Жорым, Инджылым, къэзакъ ныпым я щхьэр хуагъэщхъащ.

ГуфIэгъуэ зэхыхьэм хыхьэу члисэм и унафэщI щоджэн Арманов Николай станицэм и атаман, члисэм и унафэщI Нестеренко Вадим «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым къыбгъэдэкI щIыхь тхылъыр къратащ, «Хъуромэ хуабэ» Iуэхум зэрыхэтам папщIэ. Апхуэдэу къэзакъ Чумаков Юрий фIыщIэ тхылърэ сэшхуэрэ тыгъэ хуищIащ.

Зэхыхьэ нэужьым къэзакъхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ члисэм и тхьэмахуэ гупым и гъэсэнхэр. ИужькIэ ахэр шэджэгъуашхэм ирагъэблэгъащ. Абы хыхьэу екIуэлIапIэм кIуэхэр тхьэмахуэ къэс зэхуос.

Просмотров: 2097

Поделиться

VK:39834