Архиепископ Феофилакт Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам щригъэкIуэкIащ литургие

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 3-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. ТхьэлъэIу нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм Жорым и щхьэр хуигъэщхъащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Щихънагъ нэхъыщхьэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ я зэпсэлъэныгъэм шхапIэм щыпащащ.

Просмотров: 951

Поделиться

VK:39834