«Анэхэм папщIэ унэ» гуманитар склад къагъэщIэрэщIэжам и лэжьыгъэр ирагъэжьащ

2019 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м Псыхуабэ епархием «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым иригъэжьащ «Анэхэм я дэIэпыкъуныгъэ» гуманитар складым и лэжьыгъэр. Складым и щытыкIэр ирагъэфIэкIуащ Синод къудамэм социальнэ къулыкъухэр щIэнымкIэ проектыр грант зэпеуэм зэрыщытекIуар. Складыр гъэхьэзырыным и лэжьыгъэм хэтащ цIыху 30-м щIигъу. Ди тхылъеджэхэм дахутепсэлъыхьащ складым и лэжьыгъэр зэрырагъажьэм. Кризис центрым и лэжьакIуэхэм я фIэщ мэхъу къагъэщIэрэщIэжа гуманитар складыр унагъуэхэм ягу зэрырихьынур икIи спапащIэхэм фIыщIэ хуащI складыр зэпымыууэ зыхуеину хьэпшыпхэмкIэ къызэгъэпэщынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъухэм.

Просмотров: 1299

Поделиться

VK:39834