Пятигорскеде приходланы китабханачылары бир-бирлерине сынамларын юлюш этдиле

Быйыл март айны 31-де Пятигорск шахарны Михайловский клисасында, Пятигорск клиса округну приход китабханачыларыны тюбешиулери болуб етдю. Джыйылыуну ишине джуаблы православ динчи протоирей Дубинский Борис башчылыкъ этди. Тюбешиуге къошулгъан, Пятигорск бла Черкесск епархияда китабланы джайыу бла китабхана сетлени айнытыугъа джуаблы протоией Симо\анович Олег кесини выступлениясын, Орус Православ Клисаны басма Советини рекомендацияларына таяна, теджелген литератураны окъуучулагъа кесгин айырыргъа кереклисини атады. Тюбешиуню кезюуюнде пиходланы китабханачылары иш сынамларындан бир-бирлерине юлюш этдиле, пиход китабханаланы фондларыны къурамларындан, устазланы арасында уллу сыйлары болгъан авторланы юсюнден эмда дискуссион клубну кенгшини тюрлюлеринден аны кибик белгили адамла бла бардыргъан тюбешиуледен хапар айтдыла.

Просмотров: 1065

Поделиться

VK:39834