Псыхуабэ и екIуэлIапIэхэм я библиотекэхэм я лэжьакIуэхэр я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ зэдэгуэшащ

2019 гъэм гъатхэпэм и 31-м Псыхуабэ къалэм и Михайловскэ члисэм щекIуэкIащ Псыхуабэ члисэ округым и члисэхэм я екIуэлIапIэ библиотекэхэм я зэIущIэ. Зэхуэсыр иригъэкIуэкIащ благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис.

ЗэIущIэм хэтащ Псыхуабэ епархием тхылъхэр зэбгырыгъэхынымкIэ жэуап зыхь, библиотекэхэм зегъэужьыныр зи пщэрылъ щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. Абы и къэпсэлъэныгъэр триухуащ тхылъеджэхэм хуагъэлъэгъуэну тхылъхэр хэплъыхьауэ къыхэхын зэрыхуейр, Урыс Чристэн Члисэм и Тхылъ тедзапIэ советым и чэнджэщхэр къэлъытауэ.

ЗэIущIэм хыхьэу екIуэлIапIэм и библиотекэхэм я лэжьакIуэхэр зэхъуэжащ я IэнатIэм щаIэ Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ, екIуэлIапIэхэм я библиотекэхэр тхылъхэмкIэ къызэрызэгъэпэщамкIэ, тхылъеджэхэр нэхъыбэу зыщIэупщIэ авторхэм, клубым и лэжьыгъэмкIэ, цIыху гъэщIэгъуэнхэм я зэIущIэ къызэрагъэпэщхэм.

Просмотров: 1137

Поделиться

VK:39834