УнафэщIыр станицэм и еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ члисэм къулыкъу щызыщIа щихъым

2019 гъэм гъатхэпэм и 25-м Боргустанскэ станицэм и Георгиевскэ члисэм и унафэщI щоджэн Чеканов Борисрэ тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэхэмрэ члисэм ирагъэблэгъащ станицэм и курыт еджапIэ №4-м и еджакIуэхэр. НыбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча и щихъхэм я ехъулIэныгъэхэмрэ гуэныхьхэр зыIуэтэжахэмрэ, станицэм и щоджэн нэхъыжь Касаевский Анатолий и щапхъэу. Станицэм и щоджэн зи фIэщхъуныгъэм папщIэ бэлыхь хэхуам и гъащIэр еджакIуэхэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ.

Просмотров: 849

Поделиться

VK:39834