Щоджэным и лэжьэгъухэм ягу къигъэкIыжащ пресвитор къулыкъур зыхуэдэр

Лермонтовэ къалэм и Сергиевскэ члисэм щекIуэкIащ Лермонтовскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм я зэIущIэрэ тхьэлъэIурэ. Щэхухэр иригъэкIуэкIащ благочинием и щоджэн нэхъыжь Дьячков Александр.

Абы и лэжьэгъухэм ягу къигъэкIыжащ духовнэ щапхъэм и инагъыр, щоджэным екIуэлIапIэм кIуэхэм щапхъэу яригъэлъагъун хуейр. Зэманым и дамыгъэ хъуащ щоджэным и хьэл-щэнхэм социальнэ сайтхэм зэрыщытепсэлъыхьыр, куэдым щапхъэ яхуэхъуну къалъытэр.

Гуэныхьхэр яIуэтэжа нэужь, щоджэнхэм зэхуащIыжащ Литургиер. иужькIэ благочиннэ щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин иригъэкIуэкIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ екIуэлIапIэм и гъащIэм теухуа Iуэхугъуэхэм.

Просмотров: 635

Поделиться

VK:39834