Полицэм и лэжьакIуэхэм я лъэIукIэ унафэщIыр ныбжьыщIэхэм епсэлъащ

2019 гъэм гъатхэпэм и 25-м Прохладнэ къалэм и Покров члисэм и щоджэн Агеев Николай IущIащ ныбжьыщIэ гупым. Зэпсэлъэныгъэр щIэщыгъуэ щIэхъуар къалэ МВД-м балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэ полицайхэм ныбжьыщIэхэр члисэм зэрашарт. Щоджэныр щIалэхэм епсэлъащ, «гугъуу» къалъытэхэм, гъащIэм нэхъыщхьэу къыщилъытэ Iуэхугъуэхэм ехьэлIауэ, члисэм и хьэщIэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ, фIэщхъуныгъэмрэ нэщIымрэ теухуауэ

Просмотров: 1270

Поделиться

VK:39834