Благочиннэр класс нэхъыжьхэм щIэсхэм яхутепсэлъыхьащ Булгаков Михаил и творчествэм

Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений Зеленчукскэ станицэм и курыт еджапIэ №1-м и 11 классым щIэсхэм папщIэ тематикэ дерс иригъэкIуэкIащ. Ар еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ Булгаков Михаил и «Мастер и Маргарита» романым, Иешуа га Ноцри, абы теухуахэм нэхъ тригъащIэу. ЕджакIуэхэр щоджэным нэхъыщхьэу зэреупщIар Булгаковым и лIыхъужьыр Инджылым къыхихауэ къэплъытэ хъунрэ мыхъунрэщ. Тхыгъэхэр зрагъапщэурэ, дерсым хэтхэм жаIащ Булгаковым и романымрэ Инджылымрэ зыхуэбгъадэ зэрымыхъунур, абы лъабжьэ зэримыIэр.

Просмотров: 892

Поделиться

VK:39834