ЕкIуэлIапIэм еджакIуэхэм музейм лекцэ къащыхузэригъэпэщащ

2019 гъэм гъатхэпэм и 14-м, Чристэн тхылъым и махуэм Прохладнэ къалэм и лъахэхутэ музейм Никольскэ члисэм и екIуэлIапIэм еджакIуэхэм къащыхузэригъэпэщащ «Первые печатные книги на Руси» лекцэр. Тхьэмахуэ школым и унафэщI Истоминэ Людмилэ ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ яригъэцIыхуащ выставкэм хагъэхьахэр. Музейм щыIэщ XVII-XIX лIэщIыгъуэхэм къыдэкIа тхьэлъэIу тхылъхэр. ЗэIущIэр щиухым кърихьэлIахэр еплъащ «Книга «Апостол» фильмым, «Суть времени» жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщам. ЕджакIуэхэр абы хишащ тхылъхэм я тхыдэм икIи Чристэн динымрэ урыс щэнхабзэмрэ я зэпыщIэныгъэм и щыхьэт ящыхъуащ.

Просмотров: 1016

Поделиться

VK:39834